Vybrané projekty

Rozšíření a dostavba areálu Školy da Vinci

Autorský tým:

Tomáš Henel, Ondřej Fiala, Šárka Guľašiová, Tereza Čechová, Olha Marinich

Krajinářské řešení:

Cenevitae s.r.o., Ing. Jiří Grulich

Technická spolupráce:

Motion Construction s.r.o., Ing. Jiří Dvořák

Zadáním studie je rozšíření areálu Školy da Vinci o nové objekty jídelny, sálu, gymnázia, internátu a sportovní haly. V souvislosti s rozšířením jsou navrženy i prostorové úpravy stávajících částí tak, aby areál po dostavbě tvořil nový konzistentní funkční celek. Rozšíření areálu má vliv na přilehlá veřejná prostranství, dopravní řešení území a krajinné úpravy v rámci areálu, které jsou v rámci studie také řešeny.

OBJEKT A - vstup

Vstupní objekt areálu je přestavbou dnešní budovy jídelny a kuchyně, vklíněný mezi její zachovávanou část a stávající dřevostavbu prvního stupně. Objekt je vstupní křižovatkou se vstupy do zahrady, družiny, prvního stupně, ale také schodištěm navazujícím na můstek do sportovní haly. Do objektu vstupu počítáme i přesunutou družinu a provozy pedagogicko-psychologické poradny, třídy lesní školy a část prostorů prvního stupně. Pro tyto účely je nad dnešní jídelnu doplněna nástavba. Nové konstrukce jsou uvažovány dřevěné, opláštění je kombinace omítky a dřevěného obkladu. Stavba bude napojena na dnešní systém vytápění.

OBJEKTY B, C - druhý stupeň

V rámci rozšíření areálu jsou navrženy i dispoziční úpravy druhého stupně. Doplňuje se samostatná laboratoř pro přírodní vědy jako střešní přístavba a mění se funkce vybraných místností v přízemí. V souvislosti s přesunutím hudebny, dílny a ateliéru do objektu gymnázia dochází k uvolnění prostoru a změně využití, nově je doplněn oddychový prostor pro trávení volného času a studentská kuchyňka v návaznosti na centrální část objektu.

OBJEKT D - gymnázium

Novostavba se zděným přízemím. Stropní konstrukce jsou uvažovány těžké, monolitické. Horní podlaží je navrženo jako dřevostavba, včetně konstrukce ploché střechy. Stavba je částečně podsklepena. Objekty dílny, keramiky a hudební výchovy jsou z akustických důvodů hmotově odděleny od hlavní části. Konstrukční řešení se propisuje do exteriéru stavby, přízemí je omítané, patro pracuje s dřevěnou provětrávanou fasádou. Střecha je plánována zelená, extenzivní. V suterénu gymnázia je navrženo energetické centrum celé etapy – tj. budov jídelny a sálu, internátu, gymnázia. Vytápění bude teplovodní, podlahové, zdrojem systému jsou tepelná čerpadla země-voda. Objekt počítá s řízeným větráním a rekuperací ve všech prostorách.

OBJEKT E - internát

V místě stávajícího historického objektu je internát navržen jako novostavba, s jasnou půdorysnou i hmotovou kontinuitou původní stavby. Objekt je navržen jako zděná stavba se šikmou střechou. Provozně je odděleno přízemí stavby s doplňujícími funkcemi, např. byt školníka, kancelář apod. a bytové jednotky studentů, přístupné z pavlače. Stavba dotváří soubor nových objektů gymnázia a jídelny, je zamýšlena ve stejné realizační etapě a energeticky je navázána na centrum vytápění v suterénu gymnázia.

OBJEKT F - jídelna a společenský sál

Objekt je umístěn v prostoru dnešní zahrady, na hranici veřejného prostoru. Přízemí objektu je monolitické železobetonové, se zelenou intenzivní střechou. Terénní úpravy zahrady navazují přímo na střechu stavby a tvoří s ní jeden celek. Na tomto umělém kopci je navržena stavba sálu jako dřevostavba oválného půdorysu. V přízemí jsou umístěny prostory jídelny a kuchyně, společné hygienické zázemí pro jídelnu i sál a cvičná kuchyň pro výukové účely. Celý půdorys je s ohledem na návaznost na okolní terén členěn na tři výškové úrovně. V nejvyšší úrovni je stavba propojena se společenským prostorem sálu, který bude sloužit také jako divadelní sál. Pracuje s kruhovou pevnou elevací a velkorysým prosklením po celém obvodu. Vytápění objektu je řešeno centrálně z objektu gymnázia, chlazení prostoru divadla a vzduchotechnické technologie kuchyně budou nezávislé v rámci objektu, se strojovnou v přízemí.

OBJEKT G - mateřská škola

Jsou navrženy drobné dispoziční úpravy a změny využití vybraných místností. Provozní změnou je návaznost vstupu přímo do vlastní zahrady.

OBJEKT J - sportovní hala

Hala je spolu s venkovním hřiště vyzdvihnuta nad nadzemní parkoviště s kapacitou 87 vozidel. Patro s parkováním tvoří pevnou železobetonovou podnož plně dřevěné konstrukci sportovní haly se zázemím. Venkovní i vnitřní hřiště formátu 40x20m sdílí šatny, nářaďovnu a hygienické zázemí v centrální části stavby. Objekt je doplněn o malý taneční sál a fitness. K venkovnímu i vnitřnímu sportovišti přiléhá tribuna s kapacitou cca 150 diváků. Hala je mostkem propojena s objektem vstupu. Vytápění je uvažováno vzduchem a vodními sálavými panely na stropě vnitřního hřiště, ostatní místnosti mají podlahové vytápění. Otopný systém je zásobován ze samostatného energocentra v rámci budovy.

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Stávající provoz školy je obsluhován vlastním parkovištěm z ulice Na Drahách, stejně jako zásobování kuchyně. Čerpací stanice na pozemku budoucí sportovní haly má vlastní vjezd a výjezd do ulice Zbraslavská. Další vjezd do areálu je z ulice 5. května. Zásadní úpravou je nové nadzemní parkoviště pod sportovní halou s kapacitou 87 míst. Parkoviště bude přístupné ze stávajícího vjezdu z ulice Zbraslavská, s možností vjezdu i výjezdu i do ulice Na Drahách. Vlastní parking je tvořen jednosměrnými komunikacemi a šikmými stáními s okružním provozem. Do území jsou doplněny pěší trasy.

KRAJINÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

cenevitae s.r.o.

Navrhované úpravy pozemků přináležejících k celému budoucímu areálu školy da Vinci, vychází z požadavků zadavatele vybudovat další navazující objekty odpovídající plánovanému trendu zvýšení počtu žáků souvisejícího s vymezením objektu gymnázia se specifiky odpovídajícími příslušnému rozsahu a zaměření vzdělávání, ale i mimoškolního života, vybudování jídelny s potřebným zázemím pro nové počty žáků a studentů, společenských prostor a sportovní haly. Návrhy venkovních úprav rozšířených a měněných částí areálu budou vycházet z původních zásad i pravidel souvisejících s vyváženým, plně živoucím, příjemným a bezpečným prostorem, jak v horizontální, tak vertikální úrovni vícerozměrného životního prostoru.

Pivovar Kamenice nad Lipou

Spolupráce:

Ing. arch. Eva Hrubanová

Ing. Klára Stachová (Ateliér Krajinka)

Foto: Benedikt Markel


Základním tématem je hledání potenciálu stavby a jeho následné maximální využití. Odstraňujeme nánosy nekvalitních přestaveb z dob po uzavření pivovaru, očišťujeme původní hodnotné detaily a propojujeme jednotlivé prostory do velkorysého celku.
Zpočátku bylo zásadní rozvrhnout provozy v rámci areálu a samotné stavby tak, aby jejich různorodé využití korespondovalo s objektem a charakterem jeho prostor.

Varnu - základní prostor pivovaru, ponecháváme v místě varny původní. Vybouráváme zazděné okenní otvory a vaření piva tak otevíráme do dvora
i zámeckého parku. Varna, jako srdce celého pivovaru, je tak součástí veškerého pohybu a aktivit areálu. Tvoří pozadí koncertům, v nočním osvětlení dodává charakter venkovnímu sezení, přes den pak do dvora přivádí život.
Pivnici, jako nejrušnější provoz, umisťujeme nejblíže k náměstí, přímo ke vstupu do pivovarského dvora. Její prostor, původně humna na klíčení sladu, je uzavřen klenbami a tedy s velmi tradiční hospodskou náladou. Restauraci naopak vkládáme do patra, které nabízí výhledy do zámeckého parku.

V celkovém designu stavby se držíme několika zásad.
Prezentujeme co je z původní stavby hodnotné. Doplňujeme dle původních plánů a historických fotografií části, které byly přestavbami pivovaru zdecimovány - a to především nezbytný pivovarský hvozd s typickým ventilačním komínem. Držíme charakter historické průmyslové stavby a to včetně materiálového a barevného řešení.
V částech stavby, které zasahujeme novými aktivitami a kde v původním objektu nejsou stavební prvky k zachování, pak naopak k architektuře přistupujeme soudobě. Navrhujeme velká prosklená okna do recepce a restaurace. K technickému řešení přistupujeme současně, ale s respektem k tradici.

Kaple

Nevšední a citlivé zadání. Tím pro nás začala práce na návrhu soukromé kaple, uvažované pro rodinu a nejbližší přátele investora. Kaple stojí na soukromém pozemku, v jejím umístění mezi vzrostlými opadavými duby měl stavitel od počátku jasno. Je orientována v ose východ-západ, vstupem se obrací směrem k obci. Tvarování stavby vychází z myšlenek, které její vznik iniciovaly. Investor vyrůstal v Řecku, základní archetyp se zvonicí v průčelí mu byl blízký. Tento model jsme doplnili o přístupy z českého prostředí. Kaple balancuje mezi tradicí a současnými stavebními principy. Jednoduchou hmotu jsme načlenili pásem oken nad bočními stěnami, kde bychom v tradičním pojetí tvořili římsu. Obdobně jsme hledali rovnováhu i v materiálech. Břidlicovou krytinu, žulová ostění a trámový krov jsme doplnili o betonové bloky, které byly ručně vyráběny na místě, přímo v modulu kaple. Bloky v rozměru 80x40x10cm z prostého betonu jsou na delších stranách směrem k podstavě rozšířeny, čímž se výrazněji propisují jednotlivé vrstvy. Tím vzniká charakteristický vzhled zdiva a jde tak o hlavní zdobný prvek stavby.


V interieru je kaple opět zcela prostá. Základní materiály doplňují pouze ikony z cest rodiny a mobiliář tvořený lokálními řemeslníky.


foto: Tomáš Slavík

Chata v Krušných horách

autoři: Ondřej Fiala, Tomáš Henel, Jiří Bláha, Šárka Guľašiová

Krajinná architektura: Barbora Trojanová, David Trojan

Zadáním bylo upravit a rozšířit stavbu rodinné horské chaty. Zdvojnásobit počet pokojů i velikost společného obytného prostoru, aby zároveň nedošlo ke kompletní destrukci a ztrátě vazby na původní, svépomocí budovanou stavbu. Navrhli jsme objekt tvarově a objemově zopakovat jako přístavbu, štítem otočenou kolmo k původní hmotě, s přízemím propojeným v jeden obytný prostor. Původní část má zděné přízemí a štíty, přístavba je zhotovena jako dřevostavba s opláštěním ze smrkových prken, interiéry jsou kompletně obloženy smrkovou biodeskou. Zachováním a opakováním původního objemu si stavba jako celek ponechává drobné měřítko a zároveň poskytuje dostatek prostoru až pro osm osob.

Rodinný dům v Kolovratech

Projekt: Ing. Jan Panoch
Zahradní architektura: Ing. Zuzana Blažková
Realizace: Chytrý dům s.r.o., Stavba Tresa
Foto: Tomáš Slavík

První návštěva pozemku v nás zanechala velice rozpačité pocity. Atmosféra byla negativní a ovlivněná spory bývalých majitelů, kteří násilně rozdělili dům i zahradu na dvě neprostupné části. Důvěrou investorů ve šťastný konec se toto podařilo během procesu návrhu i realizace beze zbytku odstranit.

Již před začátkem prací na studii měli stavebníci jasno ve dvou věcech – v domě bude tradiční pec a koupelna s oknem do zahrady. Pec jsme navrhli jako dominantní prvek půdorysně skromného, ale výškově velkorysého obytného prostoru, a okno z hlavní koupelny směřujeme přímo na vzrostlý rododendron.
Stodolu jsme otevřeli novými velkorysými okenními otvory, vzhledem k jejímu technickému stavu jsme ji však funkčně využili pouze jako střechu. Vizuálně ale plní zásadní úlohu. Díky průhledům a dispozičnímu uspořádání ji člověk neustále vnímá a má pocit, že je její součástí, že je v prostředí a náladě starého domu, přestože je v budově zcela nové. Vlastní vestavba je ve stodole umístěna nepravidelně, s různě velkými odstupy od obvodových stěn, čímž vzniká několik mimořádných míst, která jsou na rozhraní vnitřního a venkovního prostoru.
Veškeré původní části stavby jsme sjednotili barevně i materiálově, rozdílné pouze ve struktuře. Nová vestavba je naopak kontrastní – obložená tmavě šedými heraklithovými deskami, které navazují na hrubost původní fasády, přesto jsou zcela soudobé. Interiéru dominuje přírodní dubová podlaha, doplněná o prvky z režných cihel, OSB desek a nosných prvků krovu.

Malý byt na Letné

Na malém prostoru Letenské garsonky jsme navrhli úspornou dispozici, se snahou o chytře řešené úložné prostory a postelí zavěšenou na obnaženém betonovém stropě. Vestavné nábytky v bílé barvě splývají se světlým obytným prostorem a vynikají tak původní materiály a solitérní prvky nábytku. Kompaktní koupelna je k tomuto principu kontrastní, tmavá.

Salabka

Návrh interiérů výroby vína, degustačního sklepa a apartmánů.

Kompletní návrh interiérů a změn dispozic do nově vybudovaného komplexu, který vznikl v blízkosti vinice Salabka v Praze - Troji.

Celková atmosféra projektu je zásadně ovlivněna geniem loci místa a zároveň snahou přiblížit se náladě vinic ve francouzské Provence.

foto: Benedikt Markel a Salabka

Badminton aréna

Badminton aréna Skalka

Návrh badmintonových kurtů včetně zázemí a přidružené kavárny s recepcí. Kavárnu jsme navrhli jako kontrastní filtr mezi pasáží obchodního centra a prostorem kurtů s výhledem na právě probíhající dění na kurtech.


grafika, orientační systém:

Tereza Králová, Marta Maštálková, Martina Kupsová

Bistro 1. Kapitola

Návrh interieru nového bistra, zaměřeného na zdravou lehkou kuchyni. Prostor byl v minulosti vinným barem a restaurací, cílem investora tedy bylo s ohledem na investiční náklady využít maximum původních prvků. Sejmuli jsme původní vynilovou podlahu a nechali zbroušený beton, prostor jsme sjednotili živou světlou malbou, doplnili květiny a barevné akcenty.